ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻬﻦ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار ﺑﺼـﻮرت ﮐﻤـﮏ ﻣﺸـﺎور و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷـﺮوع ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺳﺎل ۱۳۸۸ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﭘﮑﯿﺞ اوﻟﯿﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺴـﺎﺑﺪاری اﻧﺒـﺎر ﻓـﺮوش داراﺋـﯽ ﺛﺎﺑـﺖ و ﺣﻘـﻮق دﺳـﺘﻤﺰد را در ﻣﺤـﯿﻂ ۲۰۰۵ Net. ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐـﺮده و ﺑﺼـﻮرت ﻣﺤﺪوده اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺤﺖ ﻣﺤﯿﻂ ۲۰۱۰ Net. ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ
از ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﭘﯿﻤـﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﻓـﺮم ﺳـﺎز و ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﻧﻤـﻮده و در ﺳـﺎل ۱۳۹۰ ﭘﮑـﯿﺞ ﺟﺪﯾـﺪ را ﺑـﺎ ۹ ﻧـﺮم اﻓـﺰار اراﺋـﻪ داد و در ﺳـﺎل ۱۳۹۵ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ رﺳﯿﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ ، اداری و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ ، آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

۱-ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار : ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻟﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

۲-ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ : اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ روﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻧﺒﺎر ، روﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، روﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ، ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﯾﺮ.

۳-آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری: آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺎﯾﻪ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﯽ، ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی.

۴-اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ : اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻠﺎﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، اﻣﻮر دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ، اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﺎﯾﺮ.

ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اداری ﻣﻔﺘﺨـﺮ اﺳـﺖ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺤﻮﻟـﺎت ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ اداری ، ﺑﺴـﺘﻪ ﻫـﺎی ﻧـﺮم اﻓـﺰاری ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ۳ ورژن ﻋﺎدی ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻋﻠﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻄﺢ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﺠﺎد ﮐﺎراﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای ﮐـﺎرﺑﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺣﺮﻓـﻪ ای ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺑـﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑـﺰرگ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه و اﺳـﺘﻔﺎده از آن در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮم اﻓﺰاری از ﻟﺤﺎظ آﯾﺘﻤﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، برای آشنای بیشتر و کسب اطلاعات مفید در مورد جزییات تمامی محصولات افرا سیستم میهن پس از تماس با داخلی ۱۰۲ بخش تحقیق و توسعه مکالمه داشته باشید.

ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻠﺎﻋﺎﺗﯽ : SQL Server 2000 – 2005 – 2012 – 2016

ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ : Visual Studio 2010 – 2015   _  Net Framework 3.5 – 4 – 4.5 or Up

ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی  : XP ,Vista ,Server، ویندوز ۸، ویندوز ۱۰ در هر دو مود ۳۲ و ۶۴ بیتی

برای اطلاعات بیشتر به سایت افرا سیستم مراجعه نمائید 

سایت افرا سیستم میهن